Voorwaarden

Onderstaand vind u de algemene voorwaarden van Caré Mannenmode die van toepassing voor uw bestelling(en).

De wet verkopen op afstand

U heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst.
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe). Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten en gratis geleverde producten. 

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. 

U vindt dit ook terug onder artikel 10 van onderstaande algemene voorwaarden van Caré Mannenmode. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

    1.1 Al onze aanbiedingen en bestellingen en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst  door de onderhavige voorwaarden van
           Caré Mannenmode . Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te zijn overeengekomen.  

    1.2 Onder "de klant" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die bij onze onderneming een bestelling heeft geplaatst, 
           respectievelijk wenst te plaatsen.  

    1.3 De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de
           onderhavige voorwaarden.  

    1.4 Door het enkel plaatsen van een bestelling en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaart de klant deze voorwaarden en wordt
           geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem opgegeven
           bestellingen (het zij mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten) ongeacht een bevestiging
           onzerzijds.  

2. AANBIEDINGEN.

    2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.  

    2.2 Caré Mannenmode  behoudt het recht om gedane aanbiedingen binnen 2 werkdagen te herroepen na ontvangst van de bestelling door de klant.  

    2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.  

3. BESTELLINGEN.

    3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een bestelling bij ons eerst dan tot stand nadat Caré Mannenmode het aanbod middels een orderbevestiging
          (e-mail)heeft bevestigd.  

    3.2 De klant heeft het recht de bestelling te annuleren via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling.  

    3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, binden ons slechts indien
          deze  door ons schriftelijk zijn bevestigd.  

4. PRIJZEN.

    4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding van de in de orderbevestiging genoemde producten en prestaties.  

    4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

           Inclusief BTW en andere heffingen.
           Vermeld in EURO's.
           Exclusief verzendkosten. 

5. LEVERING EN LEVERTIJD.

    5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf / magazijn hebben verlaten. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen na
           ontvangst betaling. Tenzij anders aangegeven bij het desbetreffende product.

    5.2 Caré Mannenmode  zal eerst dan overgaan tot leveren aan de klant na ontvangst van de betaling.  

    5.3 Caré Mannenmode  is gerechtigd om ongevraagd aangetekend te leveren. Wanneer de klant hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten
          daarvoor gedragen worden door Care Mannenmode .  

    5.4 Caré Mannenmode is gerechtigd om een bestelling te leveren in gedeelten (deelleveringen), de klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig de
           bestelling die Caré Mannenmode  en de klant zijn aangegaan.  

    5.5 Wij zijn verplicht om levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.  

    5.6 Overschrijding van de maximale levertijd (van 30 dagen) verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de klant het recht de bestelling te
           annuleren c.q. de afname te weigeren.  

6. TRANSPORT/RISICO.

    6.1 De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de klant.  

7. OVERMACHT.

    7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van
           de bestelling redelijkerwijs door de klant niet meer van Caré Mannenmode  kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
           transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede
           wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.  

    7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de bestelling zolang op te schorten, totdat
           de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.  

    7.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de bestelling en de
          daaraan verbonden gevolgen.  

8. BESTELLING

    8.1 Caré Mannenmode  is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en
           overige communicatie tussen de klant en Caré Mannenmode  veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere
           communicatiemiddelen.  

9. PRIVACY PERSOONSGEGEVENS.

    9.1 De door de klant verstrekte gegevens worden door Caré Mannenmode  vertrouwelijk behandeld en louter gebruikt voor
           de afhandeling van de bestelling.
           Caré Mannenmode  zal op de best mogelijke manier zorg dragen voor waarborging van de privacy van deze
           gegevens. Gegevens van de klant zullen nooit en te nimmer worden verstrekt aan derden.  

10. HERROEPINGSRECHT KLANT.

    10.1 De klant heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren
             binnen 7 werkdagen na ontvangst.
             Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en
             ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de
             verzending naar u toe). Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten en gratis geleverde producten. 

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. 

11. RECLAMATIES EN KLACHTEN.

    11.1 Eventuele reclamaties en klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks en
             binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende goederen ons schriftelijk of per e-mail hebben bereikt, onder
             nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van het factuurnummer waarop de
             goederen zijn geleverd.  

    11.2 Reclamaties en klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.  

    11.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
             Nadien worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen.  

    11.4 Indien de reclamaties door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de
             klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.  

    11.5 Het indienen van een reclamaties ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.  

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

    12.1 Alle door ons geleverde producten blijven, tot op het moment van volledige betaling aan Caré Mannenmode  in eigendom van Caré Mannenmode.  

13. BETALING.

    13.1 Wanneer binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling door de klant de betaling niet is nagekomen dan kan de 
             bestelling met onmiddellijke ingang door Caré Mannenmode  worden ontbonden.  

14. TOEPASSELIJK RECHT.

    14.1 Op al onze aanbiedingen, bestellingen en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

15. GESCHILLEN.

    15.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met
             de bestelling waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als
             juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke
             bepalingen dit toestaan.

 

Rotterdam, 1 juni 2018.

Voorwaarden

Onderstaand vind u de algemene voorwaarden van Caré Mannenmode die van toepassing voor uw bestelling(en).

De wet verkopen op afstand

U heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst.
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe). Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten en gratis geleverde producten. 

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. 

U vindt dit ook terug onder artikel 10 van onderstaande algemene voorwaarden van Caré Mannenmode. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

    1.1 Al onze aanbiedingen en bestellingen en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst  door de onderhavige voorwaarden van
           Caré Mannenmode . Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te zijn overeengekomen.  

    1.2 Onder "de klant" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die bij onze onderneming een bestelling heeft geplaatst, respectievelijk
           wenst te plaatsen.  

    1.3 De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de
           onderhavige voorwaarden.  

    1.4 Door het enkel plaatsen van een bestelling en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaart de klant deze voorwaarden en wordt
           geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem opgegeven bestellingen
           (het zij mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten) ongeacht een bevestiging onzerzijds.  

2. AANBIEDINGEN.

    2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.  

    2.2 Caré Mannenmode  behoudt het recht om gedane aanbiedingen binnen 2 werkdagen te herroepen na ontvangst van de bestelling door de klant.  

    2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.  

3. BESTELLINGEN.

    3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een bestelling bij ons eerst dan tot stand nadat Caré Mannenmode het aanbod middels een orderbevestiging
          (e-mail)heeft bevestigd.  

    3.2 De klant heeft het recht de bestelling te annuleren via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling.  

    3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, binden ons slechts indien deze
          door ons schriftelijk zijn bevestigd.  

4. PRIJZEN.

    4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding van de in de orderbevestiging genoemde producten en prestaties.  

    4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

           Inclusief BTW en andere heffingen.
           Vermeld in EURO's.
           Exclusief verzendkosten. 

5. LEVERING EN LEVERTIJD.

    5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf / magazijn hebben verlaten. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen na
           ontvangst betaling. Tenzij anders aangegeven bij het desbetreffende product.

    5.2 Caré Mannenmode  zal eerst dan overgaan tot leveren aan de klant na ontvangst van de betaling.  

    5.3 Caré Mannenmode  is gerechtigd om ongevraagd aangetekend te leveren. Wanneer de klant hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten
          daarvoor gedragen worden door Care Mannenmode .  

    5.4 Caré Mannenmode is gerechtigd om een bestelling te leveren in gedeelten (deelleveringen), de klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig de
           bestelling die Caré Mannenmode  en de klant zijn aangegaan.  

    5.5 Wij zijn verplicht om levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.  

    5.6 Overschrijding van de maximale levertijd (van 30 dagen) verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de klant het recht de bestelling te annuleren 
           c.q. de afname te weigeren.  

6. TRANSPORT/RISICO.

    6.1 De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de klant.  

7. OVERMACHT.

    7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de
           bestelling redelijkerwijs door de klant niet meer van Caré Mannenmode  kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
           transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede
           wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.  

    7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de bestelling zolang op te schorten, totdat de
           omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.  

    7.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de bestelling en de daaraan
           verbonden gevolgen.  

8. BESTELLING

    8.1 Caré Mannenmode  is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en
           overige communicatie tussen de klant en Caré Mannenmode  veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere
           communicatiemiddelen.  

9. PRIVACY PERSOONSGEGEVENS.

    9.1 De door de klant verstrekte gegevens worden door Caré Mannenmode  vertrouwelijk behandeld en louter gebruikt voor
           de afhandeling van de bestelling.
           Caré Mannenmode  zal op de best mogelijke manier zorg dragen voor waarborging van de privacy van deze
           gegevens. Gegevens van de klant zullen nooit en te nimmer worden verstrekt aan derden.  

10. HERROEPINGSRECHT KLANT.

    10.1 De klant heeft als koper via internet het recht om zonder opgaaf van redenen het aangekochte product te retourneren
             binnen 7 werkdagen na ontvangst.
             Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en
             ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de
             verzending naar u toe). Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten en gratis geleverde producten. 

Eventueel reeds betaalde bedragen worden na ontvangst van het geretourneerde product binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. 

11. RECLAMATIES EN KLACHTEN.

    11.1 Eventuele reclamaties en klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks en
             binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende goederen ons schriftelijk of per e-mail hebben bereikt, onder
             nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van het factuurnummer waarop de
             goederen zijn geleverd.  

    11.2 Reclamaties en klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.  

    11.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclamaties
             niet meer door ons in behandeling genomen.  

    11.4 Indien de reclamaties door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de klant
             daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.  

    11.5 Het indienen van een reclamaties ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.  

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

    12.1 Alle door ons geleverde producten blijven, tot op het moment van volledige betaling aan Caré Mannenmode  in eigendom van Caré Mannenmode.  

13. BETALING.

    13.1 Wanneer binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling door de klant de betaling niet is nagekomen dan kan de 
             bestelling met onmiddellijke ingang door Caré Mannenmode  worden ontbonden.  

14. TOEPASSELIJK RECHT.

    14.1 Op al onze aanbiedingen, bestellingen en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

15. GESCHILLEN.

    15.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de
             bestelling waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als
             juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen
            dit toestaan.

 

Rotterdam, 1 juni 2018.